Igra i učenje na računalu

Cilj je steći znanja o primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije s posebnim naglaskom na obrazovne računalne igre u predškolskom uzrastu.

Student će nakon položenog ispita biti u stanju: 

  • protumačiti značenje informacijske i komunikacijske tehnologije 
  • objasniti značenje pedagogijske paradigme e-učenja s posebnim osvrtom na obrazovne igre u predškolskom uzrastu 
  • primijeniti obrazovnu računalnu igru s djecom predškolskog uzrasta 
  • razlikovati računalnu igru od učenja na računalu 
  • sudjelovati u oblikovanju obrazovnih računalnih igara 
  • vrednovati računalne igre za predškolski uzrast.